0

وﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛاراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻇﺮوف ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻼح و ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻧﻮع اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از آب ﺟﺪا ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺴﻴﺮ آب ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧصب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد درآب را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ، وﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﻼح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه در در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

* ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺟﺘﻬﺎي آب ﭘﺎش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺑﺮ روي اﻟﻤﻨﺘﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت ﺷﻮﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

* ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻧﺮم (ﺑﺪون اﻣﻼح) ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

* ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺮﻓﺸﻮیی ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب زداﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد آن ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ آب ﺑﺪون رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ وارد ﺷﻮد .

* ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره دﺧﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﻧﻤﻚ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف 20 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳ ﻨﺪه وﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ .


*ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ بیست روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻧﻤﻚ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ چندین سیکل طول میکشد تا فیلتر سختی گیر مجددا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

 

اهمیت استفاده از نمک در ماشین ظرفشویی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقالات آموزشی تعمیر و نگهداری لوازم خانگی ال جی

  • ID
تعمیر برد ماشین لباسشویی الجی

آموزش تعمیر برد ماشین لباسشویی الجی، در این آموزش ما قصد داریم تا به معرفی و عیب یابی برد ماشین لباسشویی الجی بپردازیم تا در صورت امکان، خود بتوانید ...

یکی از خطرناک ترین وسایل در بین سایر لوازم خانگی، مایکروفر ال جی است و اگر کوچکترین خرابی در آن بوجود آید بدون دانش و تخصص کافی آن را تعمیر ...

دلایل صدای زیاد ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند به مسائل مختلفی، از یک مشکل کوچک تا بزرگ گرفته مربوط باشد. اما شما با دانستن علت صدای لباسشویی ال جی ...

لاستیک یا نوار درب یخچال ال جی یکی از مهمترین اجزای یخچال ال جی است که در کارکرد آن بسیار موثر است. نوار یا لاستیک دور درب یخچال ال جی از ورود هوای ...

امروزه استفاده از یخچال‌های ساید بای ساید ال جی امری متداول است و می‌توان یک یخچال از این مدل را در بیشتر خانه‌‌ها پیدا کرد. از مزایای یخچال‌های ساید ...

آیا تا به حال به این فکر کردید که شاید ماشین لباس‌شویی ال جی شما خراب شود؟ آن وقت تکلیف لباس‌های کثیف چه می‌شود؟ اگر حتی تصور شستن لباس با دست سخت ...

تاریخچه و اساس مایکروفر

در سال 1945 دکتر (پرسی لی بارون اسپنسر)   DR.SPENCER در شرکت (RAYTHEON شرکت تحقیقات رادار در آمریکا) پس از انجام آزمایشات تحقیقاتی روی موج ناگهان ...

اهمیت استفاده از نمک در ماشین ظرفشویی

وﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛاراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ...

ماشین لباسشویی لباس ها را خوب نمی شوید

1- مقدار لباس چک شود چنانچه بیش از ظرفیت دستگاه باشد طبیعتا خوب  نمی شوید.

2- مقدار مواد شوینده چک شود این مقدار باید متناسب با میزان لباس و نوع آن ...

افزایش طول عمر سبزیجات در یخچال

ا- میوه و سبزیجات نباید بصورت شسته شده داخل یخچال قرار بگیرند. چون رطوبت که بالا می رود عمر کوتاه تری پیدا می کنند.(بصورت نشسته در یخچال نگهداری شود ...

Load More

تلفن مراکز تعمیرات لوازم خانگی ال جی در تهران

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی

محدوده مرکز تهران

021-66553689

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی

محدوده غرب تهران

021-44843086

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی

محدوده شمال و شمال شرق تهران

021-22396367

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی

محدوده شرق تهران

021-77908901

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی

محدوده شمال غرب تهران

021-88246134

تلفن مراکز تعمیرات لوازم خانگی ال جی در کرج

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی در محدوده کرج :

فردیس - ملارد - اندیشه - مارلیک

026-36535817

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی در محدوده کرج :

عظیمیه - جهانشهر - طالقانی

026-32284158

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی در محدوده کرج :

مهرشهر - بلوار ارم - حسین آباد - آق تپه

026-33403857

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی ال جی در محدوده کرج :

گوهردشت - موذن - باغستان - شاهین ویلا

026-34498946

تلفن مراکز تعمیرات لوازم خانگی الجی در حومه تهران

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی الجی

محدوده پرند

0919-7674047

دپارتمان تعمیرات لوازم خانگی الجی

محدوده پردیس ، دماوند ، و لواسانات

0919-8915822

الوتعمیر 

 

گروه خدماتی الوتعمیر با 25 سال سابقه درخشان در زمینه خدمات و تعمیرات لوازم خانگی ، مفتخر است با بیش از 100 تکنسین فعال ، خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.

 اطلاعات تماس دفتر مرکزی

 

تلفن : 91001680 - 021

آدرس : آریاشهر بلوار فردوس شرق مرکز خدمات الوتعمیر

 

سایر درگاه های ارتباطی ما

 

 اینستاگرام : alo.taamir@  

 واتساپ :     Alorepair@ 

 ایمیل :  info@alorepair.com