1
+1

وﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛاراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻇﺮوف ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻼح و ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻧﻮع اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از آب ﺟﺪا ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺴﻴﺮ آب ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧصب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد درآب را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ، وﺟﻮد اﻳﻦ اﻣﻼح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه در در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

* ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺟﺘﻬﺎي آب ﭘﺎش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺑﺮ روي اﻟﻤﻨﺘﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت ﺷﻮﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

* ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻧﺮم (ﺑﺪون اﻣﻼح) ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

* ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺮﻓﺸﻮیی ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب زداﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد آن ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ آب ﺑﺪون رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ وارد ﺷﻮد .

* ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره دﺧﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﻧﻤﻚ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف 20 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳ ﻨﺪه وﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ .


*ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ بیست روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻧﻤﻚ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ چندین سیکل طول میکشد تا فیلتر سختی گیر مجددا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

 

اهمیت استفاده از نمک در ماشین ظرفشویی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقالات آموزشی تعمیر و نگهداری لوازم خانگی ال جی

  • ID
هوای خنک و راحت در تابستان‌های گرم و آزاردهنده از اولویت‌های هر فرد و خانه‌ای است. استفاده از کولر گازی الجی، یکی از راه‌های ارائه هوای خنک و مطبوع ...
تعویص بلبرینگ لباسشویی الجی÷

 یکی از رایج ترین خرابی های ماشین لباسشویی الجی، خرابی بلبرینگ و کاسه نمد لباسشویی الجی میباشد که معمولا در اثر خرابی بلبرینگ لباسشویی الجی، لباسشویی ...

نمایندگی لوازم خانگی ال جی در تهران همراه شماست تا مشکلات مربوط به هرکدام از لوازم منزل شما را برطرف سازد.

ما در تمام نقاط شهر تهران دارای شعب ...

تعمیر تلویزیون ال جی در تهران توسط مجرب ترین تکنیسین ها

اگر هرگونه مشکلی اعم از روشن نشدن، خاموش و روشن شدن، ایجاد خط های عمودی، شطرنجی شدن صفحه ...

مشکل یخساز ساید بای ساید ال جی

مشکل یخساز ساید بای ساید ال جی

در این مقاله از سری مقالات مرکز تعمیرات لوازم خانگی ال جی سعی شده به مشکل یخساز ساید بای ساید ال جی پرداخته شود تا در ...

اگر با مشکل قفل شدن درب ماشین لباسشویی ال جی مواجه هستید، ادامه مطلب به شما کمک می کند که ضمن شناخت دلایل بروز این مشکل، آن را برطرف کنید. گاهی پیش ...

یکی از نکات مهم قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی طریقه چیدن صحیح ظروف داخل ماشین ظرفشویی است به صورتی که اگر این کار به درستی انجام نشود باعث ایجاد ...

علائم و نوشته های روی دیسپلی یا همان صفحه نمایش مایکروویو الجی به چه معناست؟ در ادامه با الجی کاستومرز همراه باشید تا به بررسی و معرفی علائم و چراغ ...

 در سال‌های اخیر، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، هر چه بیشتر به سمت راه‌ و روش‌های ارزان‌تر تولید ماشین لباسشویی جذب شده‌اند. یکی از راه‌هایی ...

ماشین ظرفشویی یکی از دستگاه‌هایی است که کار را تا حد زیادی برای ما آسان کرده؛ به این شکل دیگر نیاز نیست بعد از صرف غذا و در ساعت استراحت ظرف‌ها را ...

تعمیر برد ماشین لباسشویی الجی

آموزش تعمیر برد ماشین لباسشویی الجی، در این آموزش ما قصد داریم تا به معرفی و عیب یابی برد ماشین لباسشویی الجی بپردازیم تا در صورت امکان، خود بتوانید ...

یکی از خطرناک ترین وسایل در بین سایر لوازم خانگی، مایکروفر ال جی است و اگر کوچکترین خرابی در آن بوجود آید بدون دانش و تخصص کافی آن را تعمیر ...

دلایل صدای زیاد ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند به مسائل مختلفی، از یک مشکل کوچک تا بزرگ گرفته مربوط باشد. اما شما با دانستن علت صدای لباسشویی ال جی ...

لاستیک یا نوار درب یخچال ال جی یکی از مهمترین اجزای یخچال ال جی است که در کارکرد آن بسیار موثر است. نوار یا لاستیک دور درب یخچال ال جی از ورود هوای ...

امروزه استفاده از یخچال‌های ساید بای ساید ال جی امری متداول است و می‌توان یک یخچال از این مدل را در بیشتر خانه‌‌ها پیدا کرد. از مزایای یخچال‌های ساید ...

آیا تا به حال به این فکر کردید که شاید ماشین لباس‌شویی ال جی شما خراب شود؟ آن وقت تکلیف لباس‌های کثیف چه می‌شود؟ اگر حتی تصور شستن لباس با دست سخت ...

تاریخچه و اساس مایکروفر

در سال 1945 دکتر (پرسی لی بارون اسپنسر)   DR.SPENCER در شرکت (RAYTHEON شرکت تحقیقات رادار در آمریکا) پس از انجام آزمایشات تحقیقاتی روی موج ناگهان ...

اهمیت استفاده از نمک در ماشین ظرفشویی

وﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻼح ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ از ﻛاراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻟﻜﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ...

ماشین لباسشویی لباس ها را خوب نمی شوید

1- مقدار لباس چک شود چنانچه بیش از ظرفیت دستگاه باشد طبیعتا خوب  نمی شوید.

2- مقدار مواد شوینده چک شود این مقدار باید متناسب با میزان لباس و نوع آن ...

افزایش طول عمر سبزیجات در یخچال

ا- میوه و سبزیجات نباید بصورت شسته شده داخل یخچال قرار بگیرند. چون رطوبت که بالا می رود عمر کوتاه تری پیدا می کنند.(بصورت نشسته در یخچال نگهداری شود ...

Load More

تعمیرچی

 

گروه خدماتی تعمیرچی با 25 سال سابقه درخشان در زمینه خدمات و تعمیرات لوازم خانگی ، مفتخر است با بیش از 500 تکنسین فعال ، خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.

 اطلاعات تماس دفتر مرکزی

 

تلفن : 91001680 - 021

آدرس : میدان توحید ستارخان مرکز خدمات تعمیرچی

 

سایر درگاه های ارتباطی ما

 

 اینستاگرام : tamirchi724

 واتساپ :     Tamirchi

 ایمیل :  [email protected]